O nas - pkps

Przejdź do treści

Menu główne:

P O L S K I    K O M I T E T   P O M O C Y   S P O Ł E C Z N E J
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
tel/fax (0-91) 433-4-04
70-362 Szczecin, ul. Jagiellońska 18/2                                                                 e-mail: pkps2@tlen.pl
NIP 851-01-09-361      REGON 007023760-00480                                           www.pkps-szczecin.home.pl
NR KONTA   23 1240 3813 1111 0000 4375 5868
 
Zgodnie z Uchwała nr 1/Pr/17 Prezydium Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z dnia 12 października 2017 roku,  Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie informuje, że z dniem 01 stycznia 2018 roku został powołany

 
 
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE.

 
 
Obszarem właściwości Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego jest teren województwa zachodniopomorskiego.
 
Adres siedziby oraz NIP i REGON nie uległ zmianie.
 

PKPS w służbie człowiekowi

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy w Szczecinie - organizacja pozarządowa - stowarzyszenie "non profit" wpisane do KRS nr 000041349 działający w sferze pożytku publicznego, bez dotacji państwowych. Data powstania - 7 maja 1958 (rejestracja działalności - 10. X. 1958).

Polski Komitet Pomocy Społecznej jest Stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Terenem naszego działania jest miasto Szczecin i okręg dawnego województwa szczecińskiego. Statut PKPS stanowi, że członkami stowarzyszenia mogą być:
    - osoby fizyczne - każda osoba chętna, pełnoletnia
- osoby prawne - firmy, instytucje, zakłady itp.

A więc obywatele polscy i cudzoziemcy w tym firmy popierające cele i zadania stowarzyszenia oraz wyrażający chęć i dobrą wolę społecznego działania na rzecz ludzi w potrzebie.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM LUB WOLONTARIUSZEM !
Zaproszenia kierujemy do wszystkich chętnych do wspierania, współpracy, pomocy !!!
Zapraszamy wolontariuszy do udziału w akcjach, zbiórkach na rzecz potrzebujących pomocy.
Aby pomagać najuboższym z wdzięcznością  przyjmiemy każdą formę wsparcia finansowego,
Nasze konto bankowe PEKAO SA 23 1240 3813 1111 0000 4375 5868
W Punktach Pomocy PKPS przyjmujemy dary rzeczowe - adresy w zakładce KONTAKTKRÓTKI RYS HISTORYCZNY PKPS    

      Polski Komitet Pomocy Społecznej (w skrócie PKPS) powołano do działalności społecznej w 1958 roku, kiedy po raz pierwszy można było mówić o istnieniu biedy w Polsce i potrzebie pomocy organizowanej przez organizacje charytatywne, bo okazało się, że w krajach tzw. "demokracji ludowej" konieczne jest roztoczenie opieki nad najbardziej potrzebującymi wsparcia członkami społeczeństwa.
     Od początku terenem działalności PKPS jest obszar Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie. Trudności i wszechobecna bieda w kraju zainspirowały prof. prawa Leona Kurowskiego do powołania stowarzyszenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na posiedzeniu założycielskim w dniu 7 maja 1958 roku w Warszawie, a zarejestrowano 10 października 1958 r.
Stowarzyszenie powołano na podstawie:
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Aktualnie funkcjonuje podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 29 z dn. 10 kwietnia 1989 r.) Prawo o stowarzyszeniach.
      Praca opierała się wyłącznie na aktywie społecznym i należała do trudnych z braku odpowiednich służb socjalnych, w ustalaniu komu rzeczywiście trzeba pomóc. Najważniejszym źródłem dochodów były i obecnie są dary od ofiarodawców indywidualnych, zbiorowych, krajowych i zagranicznych, dochody z różnych imprez artystycznych, sportowych, z loterii, zbiórek, sprzedaży cegiełek i znaczków wartościowych, składek członkowskich itp.
     Zawierano różne porozumienia, o sposobie wspierania działalności statutowej z zakładami pracy, rolnikami i organizacjami rolnymi. Z perspektywy historycznej można podejrzewać, że niektóre porozumienia mogły być efektem obowiązku, przymusu, a nie z dobrego serca.
     O działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w regionie zachodniopomorskim szerszej, zbiorczej informacji doszukaliśmy się w archiwach dopiero od roku 1972, a pierwszy Walny Zjazd PKPS w Szczecinie odbył się 30 czerwca 1977 r. który w materiałach za lata 1972 - 1976 próbował odnieść się do okresu minionych 14 lat oraz wykazał aktywność statutową od stycznia 1972 do grudnia 1976 r. Nie można ukrywać, że wiele z tych inicjatyw, działań miało kontekst i podłoże propagandowo - polityczne.
     PKPS - jednak już w pierwszych latach działalności przyjął ważne zadania: - organizowania różnej pomocy materialnej oraz podstawowych usług opiekuńczych w domu dla samotnych, chorych - niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które PKPS w Szczecinie organizował i świadczył jako zadania zlecone do końca 2004 roku. Na początku były to usługi gospodarcze, sąsiedzkie opłacane ryczałtowo. Stopniowo zakres usług poszerzano o różne zabiegi higieniczne, terapeutyczne, zabezpieczano w drobny sprzęt rehabilitacyjny - chodziki, rowerki, najuboższym wypożyczano kaloryfery przenośne do ogrzania mieszkań, dopłacano do leków niezbędnych dla życia, zabezpieczano w odzież, pościel, środki opatrunkowe itp.
    
W najnowszej historii PKPS zaważyły dwie daty:

ROK 1990/91 - początek zmian ustrojowych i gospodarczych, kiedy całkowicie wstrzymano dotacje powodując ogromny wstrząs organizacyjny - przykry w skutkach, bo wielu ważnym organizacjom dla życia społecznego groziła upadłość. Efekt pozytywny, bo od 1 stycznia 1991 r. organizacje, stowarzyszenia - w tym PKPS stały się jednostkami samodzielnymi, samofinansującymi i zarządzającymi swoim majątkiem. Musieliśmy podjąć trud nowoczesnego szkolenia i poruszania w gospodarce rynkowej, stawać do rywalizacji w konkursach, przetargach o dotacje, środki unijne, pisania i składania programów i ofert.
ROK 2003 - w którym Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i wolontariacie wprowadziła szereg zmian, nowych zasad uzyskiwania zadań publicznych, ale nakłada szeroki kołnierz biurokratyczny. Mamy obawy, że wiele ciekawych inicjatyw może zginąć i zaprzepaścić idee ludzi dobrej woli - aktywnych społecznie.
     Wiele zmian korzystnych, nastąpiło po wejściu Polski do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 roku. Pragniemy zaznaczyć, że aktualnie zarówno władze samorządowo - administracyjne centralne, jak i lokalne coraz bardziej dostrzegają rolę organizacji i stowarzyszeń w życiu publiczny. Jest większe zaufanie i świadomość, że organizacje wiele zadań zleconych - powierzonych wykonują sprawniej, dokładniej i taniej. A przy tym można je w tym zakresie dyscyplinować, kontrolować i stawiać wymagania.

 Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy PKPS w Szczecinie.

DARCZYŃCY

W służbie człowiekowi


Słuchamy   Rozumiemy   PomagamyOtwórz swoje serce.

Przekaż 1% podatku, KRS NR 0000041349 PKPS ZO Szczecin
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego