Podprogram 2014 - pkps

Przejdź do treści

Menu główne:

FEAD 2014-2020


W ramach PO PŻ Podprogram 2014 Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej otrzymał i wydał 54,9034 ton żywności dla wszystkich jednostek terenowych PKPS
W realizacji uczestniczyły Zarządy Terenowe PKPS: w Goleniowie, Pyrzycach, Nowogardzie, Myśliborzu, Barlinku i Szczecinie
INFORMACJE OGÓLNE
Każdy zgłoszony podopieczny posiadający skierowanie wydane przez MOPR/OPS/GOPS otrzymał paczkę żywnościową składającą się z następujących produktów:
 • makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe
 • mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe
 • cukier biały – 2 opakowania jednostkowe
 • olej rzepakowy – 1 opakowanie jednostkowe
 • mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe
Wydawanie paczek rozpoczęło się 17 grudnia 2014 roku i trwało do końca lutego 2015 roku.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
 • bezdomni
 • niepełnosprawni
 • bezrobotni
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane)
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone poniżej
Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ były objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.
Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ
OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracowały z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych
 • OPS-y wydawały osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywały organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania ich zgody. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y brały pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Ponadto rozpowszechniały informacje o realizacji PO PŻ i wskazywały najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.
 • OPR i OPL samodzielnie kwalifikowały wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego POPZ_Zalacznik nr 5a do wytycznych.Każda jednostka organizacyjna PKPS / organizacja współpracująca zobowiązana była do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego