Podprogram 2015 - pkps

Przejdź do treści

Menu główne:

FEAD 2014-2020


PO PŻ Podprogram 2015 jest realizowany w okresie maj 2015 r. – luty 2016 r. przez Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Celem ogólnym jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.
W realizacji programu uczestniczą Zarządy Terenowe PKPS:
Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Lipowa 8
72-100 Goleniów
tel. 91 418-47-92
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10- 14
Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Łużycka 4
74-300 Myślibórz
czynny w czwartki w godz. od 9-14
Zarząd Miejsko-Gminny PKPS
ul. Strzelecka 29
74-320 Barlinek
czynny w każdy czwartek od godz. 10-16
Zarząd Miejsko-Gminny PKPS
ul. 700 Lecia 14
72-200 Nowogard
czynny w poniedziałki i soboty od godz. 10-12
Zarząd Powiatowy PKPS
ul. Stargardzka 34
74-200 Pyrzyce
tel. 518-160-979
czynny od wtorku do piątku w godz. od 10-13
Punkt Pomocy PKPS
ul. Robotnicza 9U2
71-712 Szczecin
tel. 797-318-277
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10-14
Wszelkie, uwagi, skargi i wnioski proszę składać do
Zarządu Okręgowego PKPS
ul. Jagiellońska 18/2
70-362 Szczecin
tel. 91 433-45-04, lub 514-161-064
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8-16
INFORMACJE OGÓLNE
Każda osoba najbardziej potrzebująca posiadający skierowanie wydane przez MOPR/OPS/GOPS otrzymuje paczkę żywnościową składającą się z następujących produktów:
 • 7 opakowań makaronu świderki( 500 g),
 • 4 opakowania ryżu(1 kg),
 • 8 opakowań kaszy jęczmiennej (500g),
 • 3 opakowania płatków kukurydzianych(500g),
 • 8 opakowań mleka UHT (1L),
 • 2 opakowania sera podpuszczkowego dojrzewającego(400g),
 • 5 opakowań groszku z marchewka (400g),
 • 4 opakowania soku jabłkowego (1L),
 • 7 opakowań koncentratu pomidorowego (160g),
 • 5 opakowań dżemu truskawkowego (390 g),
 • 10 opakowań mielonki wieprzowej (400g),
 • 4 opakowania klopsików w sosie własnym (850g),
 • 5 opakowań cukru białego (1kg),
 • 2 opakowania oleju rzepakowego (1L).
Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:
 • paczki żywnościowe dla 1 odbiorcy końcowego (co najmniej 6 paczek żywnościowych w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2015)
 • zestaw co najmniej 8 rodzajów artykułów spożywczych z co najmniej 3 grup towarowych przy czym zestaw art. spożywczych dla osób w Podprogramie 2015 obejmuje:
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa:
 • bezdomni,
 • niepełnosprawni,
 • bezrobotni,
 • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane),
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone poniżej,
Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ są objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.
Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ
OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracujące z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.
 • OPS-y wydają osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania ich zgody. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y biorą pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. Ponadto rozpowszechniają informacje o realizacji PO PŻ i wskazują najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.
 • OPR i OPL samodzielnie kwalifikowują wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego POPZ_Załącznik nr 5a do wytycznych
Każda jednostka organizacyjna PKPS / organizacja współpracująca zobowiązana jest do prowadzenia rzetelnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność osób otrzymujących gotowe artykuły spożywcze.
Osoby odbierające żywność, mogą brać udział w działaniach w ramach środków towarzyszących, które mają na celu
a) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:
 • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
b) pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej) :
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
PO PODSUMOWANIU PROGRAMU PO PŻ PODPROGRAM 2015 WYSTĄPIŁY NASTĘPUJĄCE REZULTATY
ZESTAWIENIE LICZBY OSÓB OBJETYCH POMOCĄOGÓŁEMPłećWiekGrupy odbiorcówILOŚĆ OSÓBKobietyMężczyźni15 lat lub poniżej65 lat lub powyżejPozostałe osobyBezdomniNiepełnosprawniBezrobotniSpołeczności marginalizowaneOsoby z pozostałych grup57453 0032 7421 7481 2632 7343008561 3071143 220
Liczba osób objęta pomocą żywnościową w podziale na wysokość dochodudo 100% kryterium100% - 150% kryteriumOgółem316025855745
W ramach Podprogramu 2015 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 34 warsztaty edukacyjnew których wzięło udział 655 osób
Rodzaje warsztatów:
 • ekonomiczne – 3 spotkania, 58 uczestników
 • kulinarne – 6 spotkań, 121 uczestników
 • edukacyjne – 4 spotkania, 30 uczestników
 • dietetyczne -21 spotkań, 446 uczestników
W całym Podprogramie 2015 wydano 283,4960 ton żywności.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego