Podprogram 2016 - pkps

Przejdź do treści

Menu główne:

FEAD 2014-2020
Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie od sierpnia 2016 roku realizuje kolejną edycję:
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem ogólnym w ramach PO PŻ Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r.
 1. Grupa osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
  • bezdomni
  • niepełnosprawni
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)
  • pozostałe osoby odbiorców spełniające kryteria określone w pkt 11.
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie informuje o zmianie „Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Podprogramu 2016”z dnia 28.12.2016r. obowiązujących od 01.01.2017r.
 3. Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej od 01.01.2017r.
 4. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do | skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.
 5. Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ
 6. OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracują z OPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.
  • OPS-y będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Załącznik nr 5 do WIZ – nowy wzór Skierowania obowiązujący do 01.01.2017r.
  • OPR-OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. Nr 5 część B. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. Nr 5 część A przekazywane są do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy.
  • OPR-OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych. Załącznik nr 6 do WIZ – nowy wzór Oświadczenia obowiązujący od 01.01.2017r
 7. FEAD 2014-2020 PODPROGRAM 2016 – LIMIT ROCZNY PRODUKTÓW NA OSOBĘ W OKRESIE OD SIERPNIA 2016 DO CZERWCA 2017
 8. POMOC ŻYWNOŚCIOWA W FORMIE PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH POWINNA BYĆ WYDAWANA OSOBOM NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM RÓWNOMIERNIE W TRAKCIE CAŁEGO OKRESU DYSTRYBUCJI W PODPROGRAMIE 2016
  LPAsortymentWaga opakowaniaIlość sztuk dla 1 osoby przez 11 m-cyWaga dla 1 osoby przez 11 m-cy
  1Makaron jajeczny0,5kg105kg
  2Ryż biały1kg55kg
  3Herbatniki0,2kg102kg
  4Mleko UHT1l99l
  5Ser podpuszczkowy dojrzewający0,4kg62,40kg
  6Groszek z marchewką0,4kg83,20kg
  7Fasola biała0,4kg83,20kg
  8Koncentrat pomidorowy0,16kg81,28kg
  9Powidła śliwkowe0,3kg41,20kg
  10Gulasz wieprzowy z warzywami0,85kg54,25kg
  11Filet z makreli w oleju0,17kg81,36kg
  12Szynka drobiowa0,3kg92,70kg
  13Cukier biały1kg44kg
  14Olej rzepakowy1l44l
  15Szynka wieprzowa0,3kg10,3kg
  16Pasztet wieprzowy0,16kg10,16kg

  Suma48,59

  DEFINICJA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ DLA ODBIORCY KOŃCOWEGO
  Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016. Roczny limit pomocy żywnościowej wynosi 48,59 kg.
  GRUPY TOWAROWE
  1. ARTYKUŁY SKROBIOWE
   • Makaron jajeczny
   • Ryz biały
   • Herbatniki
  2. ARTYKUŁY MLECZNE
   • Mleko UHT
   • Ser podpuszczkowy dojrzewający
  3. ARTYKUŁY WARZYWNE I OWOCOWE
   • Groszek z marchewką
   • Koncentrat pomidorowy
   • Powidła śliwkowe
   • Fasola biała
  4. ARTYKUŁY MIĘSNE
   • Gulasz wieprzowy z warzywami
   • Filet z makreli w oleju
   • Szynka drobiowa
   • Szynka wieprzowa mielona
   • Pasztet wieprzowy
  5. TŁUSZCZE
   • Olej rzepakowy
  6. Cukier biały
 9. Czas trwania programu od sierpnia 2016 do czerwca 2017.
 10. Województwo Zachodniopomorskie obsługuje Magazyn Centralny PKPS znajdujący się w Szczecinie przy ul. Robotniczej 9U/1.
 11. Zarządy terenowe realizujące program to:
  • ZP PKPS Goleniów ul. Lipowa 8, 72-100 GOLENIÓW
  • ZP PKPS Stargard Osiedle Zachód A5, 73-110 STARGARD
  • ZP PKPS Pyrzyce ul. Stargardzka 34, 74-200 PYRZECE
  • ZMG PKPS Nowogard ul. 700 - lecia 14, 72-200 NOWOGARD
  • ZMG PKPS Barlinek ul. Strzelecka 29, 74-320 BARLINEK
  • ZP PKPS Myślibórz ul. Łużycka 4, 74-300 MYSLIBÓRZ
  • ZO PKPS Koszalin ul. Matejki 3, 75-540 KOSZALIN
  • ZMG PKPS Darłowo ul. Wieniawskiego 13A, 66-150 DARŁOWO
 12. Działania towarzyszące:
 13. Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Maja na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych. Kuchmistrzów, dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania art. spoz.,
  • warsztaty dietetyczne i dot. zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,
  • warsztaty edukacyjne (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodzin, w tym darów żywnościowych).
 14. Planowana ilość odbiorców na woj. zachodniopomorskie – około 5 tysięcy osób.
 15. Pierwsza dostawa dla PKPS 23 września – marchewka z groszkiem.
 16. Od nowego 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z Zespołem Doradczym ds. Wdrażania Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.
 17. Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy | | Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
 • 09.2016
 • 10.2016
 • 11.2016
 • 12.2016
 • 01.2017
 • 03.2017
 • 04.2017
 • 05.2017
 • 06.2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi najmu magazynu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie jako Organizacja Partnerska Regionalna (Zamawiający) uczestniczy w realizacji Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ). Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1). PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
1. Przedmiot zamówienia:
Wynajem pomieszczeń magazynowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zapewnia dostęp do pomieszczeń magazynowych.
3. Termin zawarcia umowy:
Rozpoczęcie realizacji zamówienia: 01.03.2017 r.
Zakończenie całości zadania: 31.05.2017 r.
Kompletna oferta składa się z poprawnie, czytelnie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego Załącznika do niniejszego zapytania
4. Kryteria oceny oferty
Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena za m2 wynajętej powierzchni. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę, z poniższymi zastrzeżeniami:
 1. Zamawiający zakłada możliwość wyboru inner oferty
 2. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę złożyć można do dnia 28.02.2016 r. do godz. 10:00
 • osobiście u zamawiającego, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Szczecin ul. Jagiellońska 18/2, 70-361 Szczecin
 • pocztą elektroniczna na adres: pkps2a@tlen.pl, w tytule należy wpisać "Oferta na wynajem magazynu”
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
6. Miejsce i termin zawarcia umowy:
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego z tym Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
7. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących oferty udziela biuro PKPS ZO, Szczecin ul. Jagiellońska 18/2, 70-361 Szczecin, tel. 91 433-45-04.
Oferta na wynajem magazynu PKPS - załącznik
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego