zapytania ofertowe - pkps

Przejdź do treści

Menu główne:

zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie jako Organizacja Partnerska Regionalna (Zamawiający) uczestniczy w realizacji Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ). Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1). PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie działań w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Środki towarzyszące mają na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:

- zajęcia aktywizujące, wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne, bezrobotni, bezdomni). Wsparciem osób najbardziej potrzebujących w PO PŻ, prócz darów żywnościowych, jest podniesienie poziomu ich wiedzy z zakresu przygotowania posiłków, zdrowego żywienia i prowadzenia domowego budżetu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zapewnia prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zdrowego odżywiania oraz samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Beneficjentami zajęć będą odbiorcy pomocy żywnościowej na terenie miasta Szczecin. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie następujących zajęć:

Warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych dystrybuowanych w ramach PO PŻ Podprogram 2017 (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, powidła śliwkowe, makaron kukurydziany bezglutenowy, Ryż biały, Kasza gryczana, Herbatniki maślane,  Mleko UHT, Ser podpuszczkowy dojrzewający,   Gulasz wieprzowy z warzywami,  Szynka drobiowa,  Szynka wieprzowa mielona,  Pasztet wieprzowy, Filet z makreli w oleju,  Cukier biały,  Olej rzepakowy)

 

 

 

 

 

 

 1. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania.
 2. Programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
 3. Warsztaty edukacji ekonomicznej(nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Jedne zajęcia - 1h (60 minut).

Zajęcia będą prowadzone na terenie miasta ………………….........................

Od wykonawcy wymagamy wykształcenia zgodnego z tematem przeprowadzanych zajęć.

Zamawiający zapewni odpowiednie miejsce do przeprowadzenia warsztatów wraz z produktami spożywczymi niezbędnymi do przygotowania potraw oraz materiałami do przeprowadzenia zajęć, wskazanymi w kosztorysie przez Wykonawcę.

 1. Wymagane dokumenty:

- dokumenty potwierdzające wykształcenie                                                                                                 - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonania w/w zadania                                 - wypełnione załączniki stanowiące integralną cześć oferty.

 1. W ramach usługi należy

- przygotować program zajęć dla 1 grupy                                                                                        - przeprowadzić zajęcia o podanej tematyce                                                                                      - współpracować z Ośrodkami Pomocy Społecznej                                                                               - współpracować z uczestnikami zajęć                                                                                                  - prowadzić dokumentację niezbędną dla prawidłowej realizacji projektu (m.in. dzienniki   zajęć, listy obecności na zajęciach, zgody na upublicznienie wizerunku, dokumentacja fotograficzna w przypadku uzyskania zgód )                                                                                       - złożyć sprawozdanie ze zrealizowanych zajęć

 1. Termin realizacji warsztatów:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.                                            Zakończenie całości zadania: 30.06.2018 r.

 

 

 

 

Kompletna oferta składa się z poprawnie, czytelnie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego Załącznika do niniejszego zapytania. Dopuszczalne jest składanie zarówno oferty całościowej na wszystkie 4 rodzaje zajęć wymienione w pkt. 2 jak i oferty częściowej (na jeden rodzaj zajęć).

 1. Kryteria oceny oferty.

Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena za 1h warsztatów.

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę, z poniższymi zastrzeżeniami:

 1. Zamawiający zakłada możliwość wyboru jednej lub dwóch ofert na każdy z poszczególnych warsztatów
 2. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
 3. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę złożyć można do dnia 30.09.2017 r. do godz. 15:00

- osobiście u zamawiającego, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Szczecin  ul. Jagiellońska 18/2, 70-361 Szczecin lub

- pocztą elektroniczna na adres: pkps2a@tlen.pl

w tytule należy wpisać „Oferta na prowadzenie działań towarzyszących”.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 1. Miejsce i termin zawarcia umowy:

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego z tym Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących oferty udziela biuro PKPS ZO, Szczecin  ul. Jagiellońska 18/2, 70-361 Szczecin,  tel. 91 433-45-04

 

 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-20120 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2017

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OFERTA NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Imię i nazwisko, adres Oferenta / Nazwa, adres, NIP Oferenta (niepotrzebne skreślić)

…................................................................................................. …................................................................................................. ….................................................................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia …..................... o przeprowadzenie działań towarzyszących w zakresie edukacji żywieniowej

 1. Oferuję wykonanie usługi - prowadzenie zajęć…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać rodzaj zajęć: warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej)

 1. Oferuję wykonanie usługi za 1h (60 minut) brutto …................................... zł
 2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę zastrzeżeń.
 3. Oświadczam, że zamówienie wykona ................................................................................... ( imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru Oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)

Miejscowość, dnia Podpis Oferenta                                                            …........................................                                                                             

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-20120 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebując Podprogram 2017                                                                                                                               Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

…...................................................                                                  …...................................................

(imię i nazwisko/nazwa, adres Oferenta)

 1. Opis działań towarzyszącychw zakresie realizacji zajęć (dla jednej grupy 10 osobowej trwających 1h (60 minut)
 2. Kosztorys przeprowadzenia 1h (60 minut) zajęć:

Rodzaj zajęć warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dot. zdrowego odżywiania, programy edukacyjne zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej)

Rodzaj kosztów

Rodzaj miary / nazwa artykułu

Koszt w zł

 

Koszt przeprowadzenia warsztatu

godzina

 

Koszt zakupu dodatkowych materiałów oraz artykułów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć

   
   
   
   
   
   
   
   

Ogółem

 

Miejscowość, dnia Podpis Oferenta

 

ZAŁĄCZNIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego <tutaj>
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego